Nieuws

Deelname TNO onderzoek

04-11-2015 | Nieuws

De CG-raad vraagt u op met te werken aan een onderzoek van TNO over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Geachte mevrouw/ heer,

Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van kracht geworden. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2010 een tegemoetkoming kunnen krijgen tussen de 150 en 500 euro voor de meerkosten die zij maken. De overheid heeft daarvoor regels opgesteld die bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (afbakening). TNO doet in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek naar deze afbakening van de Wtcg.

Doel van het onderzoek
Op dit moment worden mensen gevonden en beoordeeld (wie krijgt wel of geen tegemoetkoming) op grond van een aantal criteria zoals zorggebruik en medicijnen. Deze afbakening is nog niet optimaal. TNO gaat onderzoeken of mensen beter gevonden worden door te kijken naar de beperkingen die mensen ervaren in hun dagelijks leven.

Opzet van het onderzoek
TNO wil u graag een vragenlijst voorleggen via internet. Het invullen duurt ongeveer een half uur. Wij willen u daarin graag een aantal vragen voorleggen over uw:

• Ziekte en/of handicap
• Stoornissen en beperkingen in uw dagelijks functioneren
• Meerkosten als gevolg van uw ziekte of handicap.

Het is helaas in dit onderzoek niet mogelijk om de vragenlijst via de post aan u te sturen. Toegang tot internet is daarom noodzakelijk voor deelname.

Vertrouwelijkheid
TNO gaat strikt vertrouwelijk om met de gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verkregen. Alle persoonlijke informatie wordt gescheiden bewaard van de andere antwoorden. In de analyse en rapportage zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van de antwoorden zonder de persoonlijke informatie.

Wat vragen wij van u?
Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via de volgende link: www.tno.nl/wtcg  

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en hopen dat u in de gelegenheid bent om aan dit onderzoek mee te doen.

Inlichtingen bij:
Gert Jan Wijlhuizen, gertjan.wijlhuizen@tno.nl  
Rom Perenboom, rom.perenboom@tno.nl  

Met vriendelijke groet,

Dr. Rom Perenboom
projectleider