Draagt u de NVHP-leden een warm hart toe, maar kunt u geen lid worden? Steun de NVHP dan met een donatie.

Word donateur - elke donatie is welkom. Als u minimaal €30 per kalenderjaar overmaakt en ons via onderstaand formulier uw gegevens stuurt, dan ontvangt u twee maal per jaar het verenigingsblad Faktor. Regelt u een jaarlijkse donatie per automatische incasso dan is € 27,50 voldoende om Faktor te ontvangen. Natuurlijk staat het u vrij om meer over te maken.

Steun de NVHP door hieronder direct een donatie te geven of maak een gift over op NL08 RABO 0162 6004 29

Eenmalige donatie

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

U kunt ook een fomulier invullen en per post naar ons sturen, klik hier voor het formulier om u aan te melden als donateur.

20190716 ANBIOns doel en onze activiteiten dienen een algemeen belang en wij hebben geen winstoogmerk. De NVHP is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van belastingen over schikkingen en over erfenissen (schenk- en erfbelasting). Dus 100% van bijvoorbeeld nalatenschappen worden aan onze doelstellingen besteed. De Belastingdienst vraagt ANBI’s om specifieke informatie over de organisatie openbaar te maken. Die zetten we hieronder graag voor u op een rij:

 • Officiële naam: Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
 • Publiek bekende naam: N.V.H.P., ook wel NVHP
 • Kamer van Koophandel nummer: KVK 40321382
 • Fiscaal nummer: 0086.98.831
 • RSIN nummer: niet van toepassing, NVHP is niet BTW-plichtig
 • Postadres: NVHP, Postbus 1188, 3860 DB Nijkerk
 • Bezoekadres: Sinds 1 december 2013 heeft de NVHP geen eigen kantoor meer.
 • Centrale telefoonnummer: 033-2471049
 • E-mailadres: nvhp@nvhp.nl

NVHP Meerjarenbeleidsplan 2019-2021
Missie Het bevorderen van het welzijn van personen met een erfelijke stollingsstoornis en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek hiervan. Ofwel: de wensen en noden van personen met een stollingsstoornis en hun omgeving behartigen.
 Visie Als vereniging staan wij te midden van onze leden. Wij werken op zo’n manier dat zij direct baat bij ons werk ervaren, zij voelen zich met elkaar en met de NVHP verbonden. Hun behoeftes en ervaringen komen terecht in ons Kenniscentrum en zijn de basis voor de belangenbehartiging. Door een continu contact met onze leden en relevante externe partijen weten wij waaraan behoefte is en wat er speelt. Door ons proactief op te stellen kunnen wij ons krachtig en met breed draagvlak positioneren.
Kerntaken Tussen onze hoofdtaken Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Belangenbehartiging bestaat een voortdurende wisselwerking.
 • Informatievoorziening: een betrouwbare bron van informatie voor personen met een stollingsstoornis en hun sociale kring.
 • Lotgenotencontact: faciliteert het delen van ervaringen en ontsluit ervaringsdeskundigheid.
 • Belangenbehartiging: een krachtige, proactieve patiëntenorganisatie met invloed.
In uitvoering  
 • We streven naar een professioneel ondersteuningsbureau.
 • Het lotgenotencontact sluit aan bij de verschillende doelgroepen.
 • Alle mensen met een stollingsstoornis krijgen of vinden zodra zij daar aan toe zijn correcte en begrijpelijke informatie over hun stollingsstoornis en de behandelmogelijkheden. Patiënten herkennen zich in de informatie.
 • De vereniging is financieel wendbaar omdat we een bewust en evenwichtig financieel beheer beogen: zuinig in bestedingen, planmatig in het werven van inkomsten en helder in de verantwoording. Ook de ons toevertrouwde fondsen beheren wij weloverwogen.
 • De vereniging is aantrekkelijk voor leden, de funfactor komt overal terug.
 • Ledenraadpleging (sturen op wat er leeft onder de leden)
 • Wij zijn serieus gesprekspartner voor relevante externe partijen en dat delen wij met de wereld.
 • Alle leden voelen zich gehoord en gezien.
 • Groei van het leden ledenaantal.
Lees hier het complete Meerjarenbeleidsplan 2019-2021
Bestuurssamenstelling zie hier
Beloningsbeleid De vrijwilligers krijgen reiskosten vergoed. Bestuursleden ontvangen vacatiegelden tot maximaal € 1.500,-/jaar.
Het salaris van de beleidsmedewerker (32 uur) is vergelijkbaar met de CAO Welzijn, niveau 9.
Actuele verslagen Lees hier het Jaarverslag 2018. Lees hier de Financiele verantwoording 2018.
Inkomsten De NVHP ontvangt naast contributies, donaties, overheidssubsidie en gelden van Stichting Haemophilia ook bijdragen van de volgende bedrijven (in 2018)                        Novo Nordisk € 15.000, Takeda/Shire € 13.000, Bayer € 11.000, Pfizer € 9000, SOBI € 8000, CSL Behring € 5000.                                                                                                                Het bestuur dankt iedereen van harte, zonder ieders steun konden wij er niet zijn voor onze leden.

Inloggen voor leden