Steun de NVHP

Draagt u de NVHP-leden een warm hart toe, maar kunt u geen lid worden? Steun de NVHP dan met een donatie.

Word donateur - elke donatie is welkom. Als u minimaal €30 per kalenderjaar overmaakt en ons via onderstaand formulier uw gegevens stuurt, dan ontvangt u twee maal per jaar het verenigingsblad Faktor. Regelt u een jaarlijkse donatie per automatische incasso dan is € 27,50 voldoende om Faktor te ontvangen. Natuurlijk staat het u vrij om meer over te maken.

Steun de NVHP en word donateur!

U kunt ook een fomulier invullen en per post naar ons sturen, klik hier voor het formulier om u aan te melden als donateur.

 

Anbi status

Ons doel en onze activiteiten dienen een algemeen belang en wij hebben geen winstoogmerk. De NVHP is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van belastingen over schikkingen en over erfenissen (schenk- en erfbelasting). Dus 100% van bijvoorbeeld nalatenschappen worden aan onze doelstellingen besteed. 

De Belastingdienst vraagt ANBI’s om specifieke informatie over de organisatie openbaar te maken. Die zetten we hieronder graag voor u op een rij:

Officiële naam: Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Publiek bekende naam: N.V.H.P., ook wel NVHP

Kamer van Koophandel nummer: KVK 40321382
Fiscaal nummer: 0086.98.831
RSIN nummer: niet van toepassing, NVHP is niet BTW-plichtig

Postadres: NVHP, Postbus 1188, 3860 DB Nijkerk
Bezoekadres: Sinds 1 december 2013 heeft de NVHP geen eigen kantoor meer.

Centrale telefoonnummer: 033-2471049
E-mailadres: nvhp@nvhp.nl

 
NVHP Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Hoger doel Het bevorderen van het welzijn van personen met een erfelijke stollingsstoornis en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek hiervan. Ofwel: de wensen en noden van personen met een stollingsstoornis en hun omgeving behartigen.
 

Visie Als vereniging staan wij te midden van onze leden. Wij werken op zo’n manier dat zij direct baat bij ons werk ervaren, zij voelen zich met elkaar en met de NVHP verbonden. Hun behoeftes en ervaringen komen terecht in ons Kenniscentrum en zijn de basis voor de belangenbehartiging. Door een continu contact met onze leden en relevante externe partijen weten wij waaraan behoefte is en wat er speelt. Door ons proactief op te stellen kunnen wij ons krachtig en met breed draagvlak positioneren.

Kerntaken Tussen onze hoofdtaken Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Belangenbehartiging bestaat een voortdurende wisselwerking.
Informatievoorziening: een betrouwbare bron van informatie voor personen met een stollingsstoornis en hun sociale kring.
Lotgenotencontact: faciliteert het delen van ervaringen en ontsluit ervaringsdeskundigheid.
Belangenbehartiging: een krachtige, proactieve patiëntenorganisatie met invloed.
 
In uitvoering  
- Groei van het leden ledenaantal
- Ledenraadpleging (sturen op wat er leeft onder de leden)
- Ervoor zorgdragen dat de funfactor overal binnen de vereniging terugkomt zodat we aantrekkelijk zijn voor leden.
- De vereniging is financieel wendbaar omdat we een bewust en evenwichtig financieel beheer beogen: zuinig in bestedingen, planmatig in het werven van inkomsten en helder in de verantwoording. Ook de ons toevertrouwde fondsen beheren wij weloverwogen.
- Alle mensen met een stollingsstoornis krijgen of vinden zodra zij daar aan toe zijn correcte en begrijpelijke informatie over hun stollingsstoornis en de behandelmogelijkheden. Patiënten herkennen zich in de informatie.
- Faciliteren van lotgenotencontact dat aansluit bij de verschillende doelgroepen.
Lees hier het complete Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

 

Bestuurssamenstelling zie hier
Beloningsbeleid De vrijwilligers krijgen reiskosten vergoed. Bestuursleden ontvangen vacatiegelden tot maximaal € 1.500,-/jaar.
Het salaris van de beleidsmedewerker (32 uur) is vergelijkbaar met de CAO Welzijn, niveau 9.
Actuele verslagen Lees hier het Jaarverslag 2017. Lees hier de Financieel Jaarverslag 2017.

Inloggen voor leden