Privacybeleid NVHP

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten, (hierna “NVHP”) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de NVHP, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de NVHP verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. Het bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Verantwoordelijke
 2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de NVHP, voor welk doel en gedurende welke periode
 3. Persoonsgegevens van leden
 • Persoonsgegevens van donateurs
 • Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
 • Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 2. Wijziging van het Privacybeleid

NVHP adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten 
Stationsweg 6b
3862 CG, Nijkerk
KvK nummer: 40321382
Tel: 033 2471049

Internet: www.nvhp.nl

e-mailadres: nvhp@nvhp.nl

Je kunt de functionaris gegevensbescherming hier mailen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt de NVHP, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van leden

2.1.1. Soort gegevens

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer (vast of mobiel)
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer

g) informatie met betrekking tot het type aandoening (hemofilie A of B, ernstig/matig ernstig/mild, draagster A of B; Von Willebrand; Glanzmann; anders) en het Hemofiliebehandelcentrum (HBC) waar behandeling plaatsvindt.

2.1.2 Doel van de verwerking
NVHP verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap
NVHP gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

Verstrekken van Faktor en Faktueel of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten

De NVHP gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van Faktor en Faktueel of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van de NVHP.

Afhandelen van betalingen
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten

De NVHP gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor NVHP.

Anoniem statistisch onderzoek

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Ervaringskennis

De NVHP kan je contactgegevens gebruiken om je te vragen naar jouw visie op de stollingszorg en je ervaringen als patiënt.

Contact over diensten, aanbiedingen en wervingsacties van de NVHP

NVHP kan jouw gegevens gebruiken om je te informeren over diensten en aanbiedingen van de NVHP, alsook voor het werven van nieuwe leden en fondsen.

Contact na afloop van het lidmaatschap
Uiterlijk tot twee jaar na afloop van je lidmaatschap kan NVHP jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van NVHP. Bovendien om te vragen naar je ervaringen met de NVHP, ter verbetering van onze dienstverlening.

Vrijwilligers
De NVHP kan altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van de NVHP, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.

Inloggen in MijnNVHP
Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in MijnNVHP. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
NVHP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Na afloop van deze bewaartermijn zal de NVHP de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 Persoonsgegevens van donateurs

2.2.1. Soort gegevens
In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2.2 Doel van de verwerking
De NVHP verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Algemeen contact in het kader van jouw donatie
De NVHP gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.

Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van NVHP

NVHP gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van NVHP, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.

Afhandelen van de donatie
Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.

Anoniem statistisch onderzoek

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Ervaringskennis

De NVHP kan je contactgegevens gebruiken om je te vragen naar je visie op de stollingszorg en je eventuele ervaringen als patiënt of naaste van een stollingspatiënt.

Contact: diensten en aanbiedingen van NVHP

De NVHP kan je adres- en telefoongegevens gebruiken om je te informeren over nieuws en diensten van NVHP, bovendien om te vragen naar je ervaringen met de NVHP, ter verbetering van onze dienstverlening.


2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.
NVHP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van twee jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NVHP de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.3 Contact met geïnteresseerden

2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met NVHP opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer

2.3.2 Doel van de verwerking
NVHP verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je vraag
NVHP gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.

Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit
Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van de NVHP, gebruikt NVHP jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.

E-mails: informatie en aanbiedingen van de NVHP
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt NVHP je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van de NVHP te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Contact: diensten en aanbiedingen van NVHP

De NVHP kan gebruik maken van je (mail)adres en/of telefoonnummer om je te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van de NVHP.

Werving

De NVHP kan gebruik maken van je (mail)adres en/of telefoonnummer in het kader van leden- en fondsenwervingscampagnes.

2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De NVHP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van twee jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de NVHP de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NVHP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVHP gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVHP. Met de verwerkers heeft de NVHP een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kunt via een e-mail bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De NVHP zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de NVHP aan het verzoek heeft gegeven.

Verwijdering leidt automatisch tot beëindiging van het lidmaatschap.

Indien de NVHP je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de NVHP.

De NVHP zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de NVHP je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NVHP je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan de NVHP.

 1. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. NVHP adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Nijkerk augustus 2018